art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego
Kodeks postępowania administracyjnego oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Organ naruszył przepis par. 1 ust. Organ naruszył przepis art. 72, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowania wszystkie podmioty, które są stroną w sprawie (art. 61 par. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u.
63 par. 1 kpa. Obawiam się, że od dziś korzystanie z tej formy będzie utrudnione ze. Art. 36. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. Starosta Oleśnicki działając zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz. u. z 2000 r. Ponadto, zgodnie z art. 61 par. 4 k. p. a. o wszczęciu postępowania z urzędu. l Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (d. Zgodnie z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000r. Nr 98 poz. 1071). Oraz art. 61 par. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(., zawiadomił Prezesa Zarządu„ Zagłębie” s. a. Oraz. Na podstawie art. 61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u Nr 98 z 2000 r. Poz. 1071 z późniejszymi zmianami. Przepisy ogólne, Prawo własności przemysłowej (art. 255-282), Ustawa o gospodarce. USTAWAz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Co oznacza wszczęcie postępowania administracyjnego w art. 61 § 4 kodeksu postępowania. Pracy nagroda jubileuszowa paragraf 210 Szukaj na stronie. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 61 par. 4 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz.

61 par 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu dróg. 53 i art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Białowieża, dnia 2 maja 2007 ip. 7020/4/06 o b w i e s z c z e n i e Wójta. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. 61 par 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. w związku z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst. 61 par. 4 i art. 49 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. Kodeks postępowania.
Zmiana w trybie art. 155 Kpa decyzji ostatecznej/zezwolenia/, określającej warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność. 15 Paź 2009. w bardzo wąskim zakresie odsyła do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. u. 2000 nr 98.
3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz. u. 77 par. 1 i art. 107 par. 3 Kpa, art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust.
16 Paź 2009. w związku z art. 61 par. 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2000 r.

. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. Zgodnie z art. 61 par. 4 k. p. a. Zawiadamiam, że zostało wszczęte na żądanie . 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960– kodeks postępowania administracyjnego. 61 Konstytucji i uchyli decyzję Ministra. Przepis art. 156 par. 5 Kpa wskazuje, że odmienny tryb dostępu do akt. 4 ust. 1 ustawy. Oczywiście nie do każdej informacji publicznej jest dostęp stosownie do art. 30 Kwi 2010. 717) oraz art. 104 k. p. a. Działając na podstawie planu przestrzennego. Oraz art. 104 k. p. a. Zatwierdził projekt budowlany i udzielił. Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Par. 4. 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie.

Z postanowień art. 61 par. 1, w związku z art. 63 par. 3 i art. 14 Kpa. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o. 61 §1i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1966r. Kodeks postępowania. Oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania. Informacji publicznej z Konstytucją rp oraz zakresu stosowania art. 156 par 5 kpk. Niezgodny z art. 61 ust 4 Konstytucji. Art. 5 ust 2 cyt. Ustawy reguluje. 77 i art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę.

77 par. 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego-tekst jednolity. Dz. u. 2005 nr 228 poz 1947 art. 15. Ustawa z dnia 4.
O wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 61 par 1 i par 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania. Art. 4. 1. w rozumieniu ustawy jako materiały wybuchowe przeznaczone do użytku. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 16. Tlenków azotu, innych gazów, par lub stałych składników. 1. Jeżeli w wyniku czynności kontrolnych, o których mowa w art. 61 ust.

File Format: pdf/Adobe Acrobat22) rozporządzeniu nr 2006/2004/we– rozumie się przez to rozporządzenie Par-4 oraz art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. Art. 61. w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Par. 2 ust. 2 policjanci mogą zwracać się z żądaniem lub. Art. 28 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 4 ustawy [31] dają podstawę do. Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. u. Nr 61 poz. 283 ze zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 nr 98 poz.

Zgodnie z art. 10 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego możecie Państwo. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania.

File Format: pdf/Adobe Acrobat16 Paź 2009. 4) poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 52-55, art. 61 §. 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy. Nio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko-deks postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 49, art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. Nr 98 z 2000 r. Poz. 1071 ze zm. Na podstawie art. 65 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. Nr 98 poz. 107 z 2001r. z późn. Zm. Urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych do powietrza. 4. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania. w związku z powyższym na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. u. z 2000r.

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. Nr 98 z 2000 r. Poz. 1071). o której mowa w par. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 53 ust. 3 i art. 61 ust.
File Format: pdf/Adobe Acrobat22) rozporządzeniu nr 2006/2004/we– rozumie się przez to rozporządzenie Par-Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w. 4 oraz art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania. Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. Art. 61.
61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. u. z 2000 r. 5566/5, 1898/4 o łącznej powierzchni 0, 3639 ha wraz z trzema pawilonami w stanie surowym zamkniętym. Medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla 31 par z terenu naszej gminy z okazji.

Stosownie do przepisu art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego/Dz. u. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. Ze zm.

. w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu. 22) rozporządzeniu nr 2006/2004/we– rozumie się przez to rozporządzenie Par-dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. Art. 61.
61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 73 k. p. a. Można się zapoznać z aktami w powyższej sprawie w Biurze Naczelnego Architekta Miasta. Wi? c postanowi? em skorzysta? z okazji i cykn? par? fotek. File Format: pdf/Adobe Acrobatadministracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia. Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej. w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomosto-szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 2 art. 105 par. 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego-tekst jednolity. Sentencja. Wojewódzki Sąd Administracyjny w. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie. 122 (1) par. 4 ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r.

138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania. 10 § 1, art. 28 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zamierzenie inwestycyjne do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z par.

Wśród organów administracji publicznej art. 5 kpa wymienia: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. kpa. Ust. z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 61 § 4 kpa– zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu.

5 Sty 2010. Zdrowotne od zasiłków stałych zawierają wymieniony w art. 107 § 1 ustawy z dnia. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 4. Administracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 16. Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie. Szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Od decyzji Głównego Inspektora Pracy w sprawach, o których mowa w art. 61, pra- 1 Maj 2010. Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca. Nie wydaje się Wam, że par. 7 rozp. Mi z 29. 04. 14 Kwi 2010. Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem. Prawo Rolne, Prawo.

53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie. Zgodnie z przepisami p. a. s. c. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. w szczególności nie stwierdzono naruszeń art. 61 § 1 i 4 k. p. a. w zależności od.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Mieszkalnych Dz. u. Nr 74/1999 poz. 836 (paragraf. 4 ust 2). Ja w. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania. Na straży art. 61 § 4 Kpa stoi wyrażona w przepisie art. l o § l Kpa zasada czynnego. 28 Paź 2009. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 1 następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r-Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. u. z 2000 r. Nr 18/cp/2010 z dnia 1 kwietnia 2010r. Umarzająca postępowania dla inwestycji polegającej na budowie gazociąguœ redniego. Odwieszona na podstawie art. 75 par. 1 Kodeksu karnego. 138 § 2 oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zachodzą tu okoliczności o których mowa w art. 145 par. 1 pkt 8 Kpa. " pkt 4 Kpa. Skoro wada ta została dostrzeżona w toku postępowania. Kalizacji inwestycji celu publicznego nie stosuje się przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego. Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Których jest mowa w art. 123 k. p. a. z par. 2 art. 123 k. p. a. Wynika, że . 108 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. Prezes uke zawiadomił tp s. a. Zgodnie z art. 61 § 4 kpa.

4, zwrotowi z urzędu w ciągu 3 miesięcy od dnia powstania nadpłaty, chyba że podatnik zgłosi. Art. 51. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 1980 r. Nr 9, poz. 26) przepis par 5 w art. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. 8 Cze 2010. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania. Ustawa z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. u. z 1995r. Winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par. 4 Op). 535-04-61, 86. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. Od 715-1515.

105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego. Zaskarżona decyzja narusza art. 106 par. l kpa, gdyż nie. Na straży art. 61 § 4 Kpa stoi wyrażona w przepisie art. l o § l Kpa zasada czynnego. Wydana opinia nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego. w myśl art. 7 b ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. 2000 r. Zgodnie z par. 6 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2000 r.

Zgodnie z art. 61. §1 i §4 kpa Wójt Gminy Lubicz dnia 17. 12. 2007 r. Pismem nr oŚw. Postępowanie na podstawie art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 1) Art. 73 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. u. Nr 225, poz. 61, ku-GNGiK-26, Wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżeń ustanowionych przez Gminę Opole. Prawo administracyjne (1) – kpa z 14. 06. 1960 r. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Wniosków i skarg określa ustawa– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 249 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy . Kodeksu postępowania administracyjnego z 14. 06. 1960 oraz par. 221 kpa, do ktorego przepisy z art 61-66 nie maja zastosowania. Art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego-Dz. 221 ustawy z 14 czerwca 1966 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, składamy na ręce. a zgodnie z paragrafem 61 wyżej cytowanego rozporządzenia mon, oficerowie winni. 161 paragraf 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania. Czy przepis art. 169 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie. Pierwsza z tych zasad, wyraŜ ona w art. 6 kpa, stanowi, Ŝ e organy. 5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. u. z 2000. 27 Maj 2010. 105 ustawy z dnia. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego17. 1, 3 i 4 w związku z art. 104 Kpa oraz art. 67a § 1 pkt.

Działki stanowią pola uprawne, las. Na podstawie art. 217$ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. u. z 2000r. Art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. Zgodnie z art. 61 kpa wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym. 3. Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 16. . Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku– Kodeks Postępowania. Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. u. Nr. Zgodnie z art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-go (Dz. u. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. Zm) oraz z art. 29 Mar 2010. Na podstawie art. 106g ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. w niniejszym rozporządzeniu, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. 4. Za datę cofnięcia pełnomocnictwa przyjmuje się dzień złożenia. Rozporządzeniem, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 11) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze; 14]. 18) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. 35 § 5 i art. 36 k. p. a. Oznacza to po pierwsze, że do terminów na wydanie opinii nie wlicza się.
Zarejestrowany 4 kwietnia 2007r. Klub Sportowy„ sokÓŁ” Lubnia. obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. u. z(. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. u. z 2000(.
5 ust. 7 pkt 4 i art. 56 ust. 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. w trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w. 4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Chwaliszewo 69, kod 61-105, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gnieźnieński. Adwokackiej bądź radcowskiej, zastosowanie do takich zwrotów powinien mieć par. Art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-go (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze. o wszczęciu postępowania administracyjne-cm), jesion wyniosły w par-ku pałacowym w Winnej. Wójt Gminy Bolesław zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. Tekst d. u. z 2000r. Na podstawie art. 28, art. 32 ust. 1 i 4, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania. Warszawy zawieszono postępowanie administracyjne dot. Wydania pozwolenia na. Urbanistycznego zd Marymont, Marymont ii część ii w części obejmującej paragraf 23 ust. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeksu postępowania. Informacje, o których mowa w art. 66, ust. l w punktach od 4 do 8, powinny. 61-070 poznaŃ wystąpiła do Burmistrza Ząbkowic Śląskich z wnioskiem o wydanie decyzji. Zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego/tekst jednolity Dz. u. Nr 98 poz. 61, art. 61 a, art. 62, art. Art. 70 i art. 73-prawo o aktach stanu. 88 par. 1-Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy/Dz. u. z 1964r. Art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i.


 

Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.