art.13 ustawy
Który z punktów art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26. 07. 1991r/Dz. u. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów-art. 13 ustawy o vat. Artykuł 13 ust. 3 ustawy o vat odnosi się do odwrotnej sytuacji, tzn. Gdy podatnik. Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-zasady opodatkowania. Mariusz Chudzik.
Poza ww. Problemami należy również wskazać kolejny defekt ustawy w postaci coraz częściej spotykanej w praktyce interpretacji i stosowania art. 13 ust. Art. 7. 1. Ustawa reguluje prasową działalność wydawniczą i dziennikarską. Art. 13. 1. Nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w. W skrócie: jakie sankcje grożą z tytułu art. 13 ustawy antykryzysowej-co jeśli zsumowana długość wszystkich umów o prace przekroczy 24. 13 ustawy antykryzysowej, a nie art. 251 Kodeksu pracy-należy przy tym. Od 22 sierpnia 2009 r. Zastosowanie znajdzie art. 13 ustawy o łagodzeniu

. Ustawy nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w. Art. 13. 1. Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez. Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez. Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. z wyjątkiem. Art. 13. Ustawa niniejsza nie ma zastosowania: a) do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową. W art. 13 tej ustawy natomiast stwierdzono, że za przychody z działalności. podstawa prawna• Art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca.

Zaliczki na podatek dochodowy od umów o dzieło, Ordynacja podatkowa (art. 21-119), Ordynacja podatkowa (art. 1-20r), Ustawa o podatku dochodowym od osób.

Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań. Jednostki (oddziału, zakładu), w przypadku określonym w art. 13 ust. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym tekst obowiązujący Dział 2-Ruch drogowy-udostępniona. Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko.

Art. 13. w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. Zm. 15) wprowadza się następujące. File Format: pdf/Adobe AcrobatArt. 13. 1. w wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca ma. Art. 16a. 1. Usługami finansowymi w rozumieniu ustawy są w szczególności: File Format: pdf/Adobe Acrobat13 Wrz 1996. Art. 13. Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność, na którą zgodnie z art. 7 wymagane jest uzyskanie zezwolenia. W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. u. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. Zm. w art. 5 ust.

. Podstawą prawną w zakresie eksmisji jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku. w praktyce najistotniejsze znaczenie ma jednak art. 13 ust. Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwiet-nia 2001 r. o odpadach (Dz. u. Nr 62, poz. 628, z póęn. Zm. 2) zarzā dza siī co nastī puje: File Format: pdf/Adobe Acrobat22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. Nr 96, poz. 873) i w art. 13 pkt 3 niniejszej ustawy. Wskazano na gotowość do wprowadzenia do art. 13 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. 13 ustawy o sprzedaży konsumenckiej do brzmienia art. 6 dyrektywy. Art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 10 ust.
Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej. 1) nie posiada dokumentu podróży lub wizy, o których mowa w art. 13 ust. 13) środki zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Od 22 sierpnia br. Obowiązuje art. 13 ustawy antykryzysowej-nowa regulacja pozwala na zawieranie nieograniczonej liczby umów na czas

. No i ciekawostka wspomniany art. 13 Ustawy: " Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres.
13) art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy-Kodeks postępowania cywilnego, ustawy-Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych. Art. 13. Do dokonywania rocznego obliczenia podatku za 2008 r. Zgodnie z art. 34 i art. 37 updf, ma zastosowanie art. 37 ust. 1a pkt 4 lit. b tej ustawy w.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów-art. 13 ustawy o vat. Artykuł 13 ust. 3 ustawy o vat odnosi się do odwrotnej sytuacji, tzn. Gdy podatnik. File Format: pdf/Adobe Acrobat13 Paź 2005. 2005-10-13. Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Art. 42. w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o. File Format: pdf/Adobe AcrobatArt. 13. 1. Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświad-Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Jeżeli czyn określony w art. 12, 12a i 12b lub w art. 13 ust. 1 pkt 1 został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu.

W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustania okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 4. W przypadku osób, w stosunku do których z informacji, o której mowa w art. 13a ustawy, o której mowa w art. 2, wynika, że pełniły służbę w latach 1944-1990. 13 pkt. 9 oraz art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej" updof", bądź też z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. 13 ustawy antykryzysowej, a nie art. 251 Kodeksu pracy– należy przy tym. Od 22 sierpnia 2009 r. Zastosowanie znajdzie art. 13 ustawy o łagodzeniu. Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatruje powyższe powiadomienia na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Pojęcie rynku na użytek przepisu art. 13 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Monika Bychowska. Znajdź inne teksty tego autora» Art. 5. Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy. Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art.

7) Art. 13 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o. 12) Art. 19 ust. 3 zmieniony przez art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 13.
1 pkt 13 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 21) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 22) Dodany przez art. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Tekst jednolity). Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

Załącznik nr 2 do referatu nadleśniczego Nadleśnictwa Jarocin na i ktg. Powierzchniowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 13 ustawy o. 1, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjątkiem pkt 3 lit. b) ustawy o podatku. File Format: pdf/Adobe Acrobat22 Sie 1997. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. z wyjątkiem art. 6-13, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 35 oraz art. 37 ust. . Przepisy, które sprawiają tyle problemów regulowane są przez art. 13 ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu. Znosi on zasadę wynikającą z. Art. 44. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych] w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. u. Nr 137, poz. File Format: pdf/Adobe Acrobatbadaniu, a tak˝e og∏ oszeniu, zgodnie z art. 70 ustawy, o której mowa w ust. 1. Art. 19. 1. Spolitej Polskiej dzia∏ alnoÊ ci, o której mowa w art. 13. Stwierdzenie, iż przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. z przepisu art. 13 ust. 3 cyt. Ustawy wynika natomiast, iż właściwy prokurator.
Cn-p-0 leki wydane bezpłatnie osobom, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy, chorującym na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art.

3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11-13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z zm.
File Format: pdf/Adobe AcrobatPrzepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 oraz art. 24 pkt 2 nie mają zastosowania do kierowców prowadzących pojazdy wymienione w art. 29 ustawy oraz w. 1, nie uznaje się czynności„ z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób. Art. 13e. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących . Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 1 ustawy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na. Traci moc ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. u. z 1955 r. Nr 20, poz. 134 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91). Art. 27. Ustawa wchodzi. Art. 13. 1. w sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z. w czasie której weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, art. 16 ust. . 13 ust. 4 pkt 4, art. 19 ust. 6, art. 41 ust. 11 ustawy poprzez. 13 ustawy o vat. Ewidencja (art. 109) w art. 109 ustawy o vat dodano. Art. 31. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. z wyjątkiem: 1) art. 5, art. 11, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. File Format: pdf/Adobe Acrobat3) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z. Art. 26. Traci moc ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. u. z 1955 r. Nr 20, poz. 134 i z 1965 r. Nr 13, poz.

W oparciu o art. 19 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 13 tej ustawy? majątkowej w rozumieniu art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gdyż jej. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. u. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. Zm.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. Nr 96. Poz. 873 z późn. Zm. . Jeżeli podatnik nie skorzysta z tego uprawnienia we wskazanych terminach, to może zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o vat dokonać korekty.
15 Lut 2010. Kompetencje rady określa art. 13 ustawy. Przede wszystkim polega ona na dostępie do informacji na temat działalności firmy i sytuacji.
Ustęp 2 tego artykułu rozszerza stosowanie art. 13 AntyKryzU także na pozostałych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z 2. 7. 2004 r. o swobodzie.

Art. 13. 1. Wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy. Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i. Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: 1) (skreślony) 2) przychody z osobiście. 1 poŚ w brzmieniu dotychczasowym– art. 13 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. „ o zmianie ustawy– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw” Dz. u. Art. 13. Właściwy minister lub wojewoda może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały zarządu. Art. 18. Ilekroć w ustawie jest mowa o właściwym ministrze. Art. 8. 1. Do obliczenia dochodów uzyskanych w latach 2007-2008 nie mają zastosowania przepisy art. 22 ust. 2, 9 pkt 5, ust. 11, 12 i 13 ustawy wymienionej.
Oraz art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit. b) i ust. 13 ustawy z dnia 26. 07. 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2000 r.
. Teraz przechodzę do instytucji prawnej wynikającej z art. 13 ustawy ułsk, znajdującej zastosowanie w stosunku do każdego przedsiębiorcy w.
Art. 13. w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. u. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. Zm.

Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej). Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia. Artykuł 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia rodzaje przychodów zaliczanych do działalności wykonywanej osobiście. Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie ˇagodzenia skutków. Art. 13. 1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i inne osoby.
W odniesieniu do obowiązków informacyjnych w zakresie ubezpieczeń na życie określonych w art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (dotyczących m. In. . Art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. u. z 2001 r. Nr 13, poz. . w art. 8 ustawy z 13 lipca 2006 r. Określono przypadki niewypłacalności pracodawcy mogące mieć miejsce w postępowaniach krajowych. Stosowanie przerwy w pracy, o której mowa w art. 13 ustawy. Przerwy określone w art. 13 ustawy stosuje się tylko do kierowców objętych przepi-

W związku z powyŜ szym zapis art. 13 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych naleŜ y odnosić wyłącznie do produktów wymienionych w grupie . 2006-07-13. ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym1). Rozdział i. Przepisy ogólne. Art. 1.
. 21) osoba prowadząca działalność pozarolniczą-osobę, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie. File Format: pdf/Adobe AcrobatW sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 2 i w art. 13 ust. Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. u. Nr 4. Art. 13. w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Polskiej (Dz. u. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. Zm. 2) w. 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. u. Nr 169, poz. 1420). Art. 13b. 1.
1 ustawy o samorządzie gminnym. Uzasadnienie. Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Siemianowic Śląskich, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o . Zmiana zakresu ustawy o rachunkowości-art. 1. Stosują przepisy ustawy o rachunkowości, uwzględniając przepisy art. 13 tej ustawy.
File Format: pdf/Adobe AcrobatArt. 1. Ustawa reguluje zasady organizacji europejskiego ugrupowania współpracy. łalności, o której mowa w art. 13 rozporządzenia 1082/2006; Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. u. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166. File Format: pdf/Adobe Acrobat04-05-13. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa reguluje. 

Menu
Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.