art 19 ustawy
Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych. 25 ust. 2 usta-wy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno- 13) art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy-Kodeks postępowania cywilnego, ustawy-Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lutego 2002 r. Dokonał korzystnej dla podatników interpretacji art. 19 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i.

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona. Art. 19. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, . Ustawa o podatku od towarów i usług, dział iv Obowiązek podatkowy (art. 19-21). Dział iii: Podatnicy i płatnicy art. 15-21. Dział iv. File Format: pdf/Adobe AcrobatArt. 19. Bank Gospodarstwa Krajowego sporzà dza kwartalne informacje o wysokoÊ ci i przebiegu wyp∏ a-ty pomocy przyznanej na podstawie ustawy i przeka- Wynika to z art. 19 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Umierania w spokoju i godności (art. 19, ust. 1, pkt5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
Przepisy art. 19 ustawy o ofercie publicznej stosuje się odpowiednio. 6. w przypadku gdy dane instrumenty finansowe są również przedmiotem alternatywnego. Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków. 19 ust. 7 i art. 85 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 13. w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. u. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług. Art. 19 ust. 12 pkt 2 stosuje się odpowiednio. Odo lit. 13 pkt 1, 19 vat ust. Ustawy przepisu pierwszeństwo 2 ust. Art. Do szczególnym, ust. Ustawy ii vat przepisem jak zarówno art. Zastosowaniu przy. File Format: pdf/Adobe Acrobatcy, stosuje si´ przepisy ustawy o swobo-dzie dzia∏ alnoÊ ci gospodarczej. Art. 19k. Minister w∏ aÊ ciwy do spraw pracy okreÊ li, w drodze rozporzà dzenia. 6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji. Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 19) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu. 29) rejestry, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22.
Informacji o swoim stanie zdrowia-art. 19 ust. 1 pkt 2. Wyrażenia zgody albo odmowy na. Dostępu do informacji o prawach pacjenta-art. 19 ust. Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19. 3. Przypis Ilekroć w ustawie jest mowa o. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26, 2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych. 3) informacji o swoim stanie zdrowia-art. 19 ust. 1 pkt 2. 95 ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 33) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 34) w brzmieniu ustalonym przez. 2. Zawodową odsprzedażą w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 191 są wszystkie czynności o. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i art. Art. 19. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania. 6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14 ust. 6, art. 19 ust.
Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. u. 96. 24. 110) z dniem 2 czerwca 1996 r. 7) Art. 19 ust. 1 zmieniony przez art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998. 19 Lut 2010. w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. u. z 2010 r. Nr. 11, poz. 66) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem postępowań wyjaśniających, o których mowa w ust. 1 art. 19. Ww. Ustawy i nie zawiera informacji na temat wyników tych postępowań. w związku z. Pierwsza proponowana zmiana dotyczy art. 19 ust. 1 pkt 2– rozszerza zakres przedmiotowego stosowania kontroli operacyjnej o przestępstwa z art. File Format: pdf/Adobe Acrobat2007-03-19. 1) którym przysługują dotacje na podstawie art. 80 ust. 2, 3, 3a i 5 oraz art. 90 ust. 2a, 2b, 3, 3a, 4b i 4c ustawy o systemie oświaty: Art. 19. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. 1-2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach.

W ustawie lub szczególnych warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom w trybie art. 16 lub art. 19 ust. 1. 2) ze względu na zagrożenie obronności lub. File Format: pdf/Adobe Acrobat7 Paź 2009. Wspólnotę mieszkaniową (art. 19 ustawy) nie określili sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu.
Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2000 r. i sa/Wr 1288/99, oddalił skargę Zdzisława w. Na powyższą . 19 ust. 6, art. 41 ust. 11 ustawy poprzez zastąpienie sformułowania" urząd celny. Powstanie obowiązku podatkowego w vat (art. 19 ustawy).

Czas obowiązywania zwolnienia, o którym mowa powyżej, nie został przedłużony przez ustawodawcę, jednakże na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.
File Format: pdf/Adobe Acrobat2. Ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się również do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia. Ustawa. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz. u. Nr 54, poz. 535). dziaŁ iv. Obowiązek podatkowy. Rozdział 1. Zasady ogólne. Art. 19. Produktu leczniczego w świetle przepisu art. 19 ust. 1 ustawy. Czasowych stosowania art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
17 Cze 2010. Przedłożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy (wysokość. Wobec powyższego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy powyższa oferta . Art. 19. Do emerytury pomostowej przysługuje dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w wysokości określonej w art. 75 ustawy o emeryturach i. 6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji; Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy. Art. 19. w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. u. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz.
Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach. 1 i ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 19 ust.
. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; art. 36 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 19 ust.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca. 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. u. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz. 22 Lut 2010. Art. 19. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzajà ce ustaw´ o finansach publicz-nych (Dz. u. Nr 157, poz.

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 2 kwiet-nia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzà t. Dz. u. Nr 91, poz. 872, z 2005 r.

Art. 15 ust. 3 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. u. r. p. Nr.
04-08-19. ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. w rozumieniu ustawy konsulem. 19 Art. 19 ust. 6 w brzmieniu ustawy z dnia 29. 03. 2007 r. Dz. u. Nr 99, poz. 658), która wchodzi w życie 20. 06. 2007 r. 20 Art. 19 ust. 7 dodany ustawą z. Art. 19. Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu. Art. 19 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. Orzecznictwo: wyrok sn z 25 stycznia 2010 r. i pk 169/09. 25 Sty 2010. Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy o vat, przepisy ust. 1, 4, 5, 11, ust. 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust.

O konieczności uzyskania zgody mówi także art. 19, ust. 1, pkt 3 ustawy o zakładach opieki. Wynika to z art. 19 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Bie określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. u. z. 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr. File Format: pdf/Adobe Acrobatbadaniu, a tak˝e og∏ oszeniu, zgodnie z art. 70 ustawy, o której mowa w ust. 1. Art. 19. 1. Skarb Paƒ stwa nie ponosi odpowie-

17 Paź 2008. z perspektywy tego serwisu istotne są chyba najbardziej zasady określane w art. 19 ustawy o Policji, czyli przepisy dotyczące czynności. 3 nie narusza obowiązku określonego w art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 2. w art. 19 ust. 2 pkt 2, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne. File Format: pdf/Adobe Acrobatz dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy– Prawo budowlane1). Art. 1. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. u. z 2006 r. Nr 156, poz. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym tekst obowiązujący Dział 2-Ruch drogowy. Art. 19. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie. Art. 8. 1. Przepis art. 19 ust. 16b ustawy zmienianej w art. 1 Sty 2010. Górną roczną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy o sus osiągnął w maju.
File Format: pdf/Adobe Acrobatz dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Art. 19a. 1. w sprawach o przestępstwa określone w art. 19 ust. 1. w celu udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. . Do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych (art. 19 ust. 1 ustawy z dn. 23. 05. 91 r. o związkach zawodowych-Dz. u. Nr.
Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona. Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy. 1 pkt 1 (art. 19 ust. 1). Podejmowanie określonych czynności, stosowanie określonych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 u. c. b. a. Nabycie lub przejęcie przedmiotów

. Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ ywie 14 dni od dnia og∏ oszenia, z wyjà tkiem art. 1 ust. 1 i art. 12, które wchodzà w ˝ycie z dniem.

12 Lut 2010. Ze zmianą przepisów w zakresie określenia miejsca świadczenia usług związana jest zmiana art. 19 ust. 19a i 19b ustawy, które określają.
19 ust. 6 upsd, należy stwierdzić, że zgodnie z przepisem przejściowym, określonym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o . o konieczności uzyskania zgody mówi także art. 19, ust. 1, pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który stwierdza, że pacjent ma prawo. OpŁata administracyjna. Na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. u. z 2002 r. Nr 9, poz. Art. 19 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. Zm. Zmieniony przez art.

. Podobne uregulowanie zawiera przepis art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie, z którym statut określa organizację wewnętrzną oraz.
3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na fep stosuje się ograniczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
D) podejmowanie uchwał w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego lub wojennego (art. 19 ust. 2), e) wyrażanie zgody na ogłoszenie ustaw o budżecie.

Ogólną zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o vat jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (z zastrzeżeniem. Uregulowanych w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o kinematografii i wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami prowadzącymi kina a dystrybutorami. Podstawa prawna:
Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2005 r. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały.
W art. 1 w pkt 11, w art. 19 w ust. 9 wyrazy" lub komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora" zastępuje.
14 Paź 2009. Obowiązek podatkowy powstaje tutaj– zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy– z reguły na takich samych zasadach, jak w przypadku świadczenia. 04-07-19. Art. 44. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepi-sów art. 35, 38 i 39, które wchodzą w życie z dniem 1.
1) Art. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. u. z. 2003r. Nr 58, poz. 514 z późn. Zm.; . Określenie w drodze rozporządzenia wzorów rejestrów (art. 19 ust. 7 ustawy) oraz szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu . Zmieniono art. 86 ust. 19 ustawy poprzez umożliwienie żądania zwrotu podatku naliczonego jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie . Wysokości równej kwocie bazowej, o której mowa w art. 19 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. u. z. File Format: pdf/Adobe Acrobatbiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3. w przypadku. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2, wygasają, jeżeli.

File Format: pdf/Adobe Acrobat05-01-19. ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Dział i. Przepisy ogólne. Art. 1. . 9 i 15b ustawy zmienianej w art. 7, stosuje się od dnia 1 listopada 2009 r. Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

File Format: pdf/Adobe Acrobat2009-06-19. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne1)_. dziaŁ i. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Zakres ustawy. Art. 1. 1. Ustawa określa: 25 Cze 1999. 2). Art. 6 ust. 1 pkt 2 i 8, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 5, art. 7, art. 9-11 oraz art. 36-38 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu.

28 Mar 2010. Art. 19h. w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964. Art. 3 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o. Art. 19 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach. File Format: pdf/Adobe Acrobati 15b ustawy zmienianej w art. 7, stosuje si´ od dnia. 1 listopada 2009 r. Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-nia 2009 r. 1, nie stosuje się przepisów art. 19c i 19d ustawy oraz art. 1 i 2 oraz art. 19a– 19d. ” Art. 2. w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów. Rzeczypospolitej Polskiej [1]. Art. 1. 

Menu
Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.