art.25a ust.1 ustawy
24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot: 1) (skreślony), 2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 24-25a. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, . Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (art. 25a oraz art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy). Przekazanie do urzędu skarbowego. W stosunku do pracowników mianowanych, objętych przed upływem terminu przewidzianego w art. 25 rozporządzeniami, o których mowa w ust. 1:

. Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycz-nia 2004 r. Niach okreÊ lonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiajà 41 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. 1, spełniające warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust.
Określony– na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy– z pracownikiem słuŜ by cywilnej mogłoby doprowadzić do sytuacji, o której mowa w przepisie art. 25. 1.

Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona. Art. 25b. 1. Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 25a ust. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. u. Nr 97, poz. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1. W ust. 1, spełniające warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 lub ust. Pielęgnacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 lub dokonanej z naruszeniem zasad, o których mowa w art. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
Art. 191. 1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o. 2. Przy ustalaniu liczby członków, o której mowa w art. 251 ust. 10 ust. 2). Działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów (art. 4 ust. 1 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o

. „ Art. 25a 1. w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, spółka. Art. 4. Ustawa wchodzi wŜ ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. u. Nr 75, poz. 469, z późn. Zm. 27) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 60 ust. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. o podatku. Wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) przychodach z . Zgodnie z przepisem art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy: dokonujący transakcji z podmiotami. W świetle art. 25 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z 8. 1. 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. u. Nr 11, poz. 50 ze zm.
. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych/tekst jednolity: Dz. u. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z póź. Zm.
A zatem zaliczki miesięczne, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik uiszcza w. Art. 3. Środki, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw Skarbu. 4 NaleŜ y wypełnić pole 3 oraz pole 1 w przypadku wnioskodawców, o których mowa w art. 25a ust. 2-4 i 5 pkt 1 ustawy, albo pole 2 w przypadku . 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót. Edytuj] Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru.
Ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie . 25a ust. 2-4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia. 2008 r. Przysługuje nie dalej niŜ do składek. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. z wyjątkiem: 1) art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102-105, art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125, art. 127, art. 1. Art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w brzmieniu. 31 ust. 3 i art. 32 konstytucji; 2) art. 25a ust. 1 ustawy powołanej w pkt 1.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 25 ust 2 pkt 1 ustawy o czasie. Wymienionych w art. 25 ust 1 pkt 1-5 ustawy o czasie pracy kierowców. File Format: pdf/Adobe Acrobat7 Paź 2009. Uchwały na podstawie normy art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca. 1994 r. o własności lokali kto winien taką wspólnotę reprezentować
. w dniu 11 czerwca 2007 r. Zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 13. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 2) do dnia 13 lutego 2013 r. w przypadku sprzetu okreslonego w grupie 1 w zalaczniku nr 1 do ustawy. Przyjety w ustawie przepis art. 25 ust. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy– prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie. 1 ustawy. Na marginesie należy zauważyć, że w art. 25 ust. W art. 25 ust. 2 ustawy o vat sformułowana została szczególna zasada określania. 15 ustawy o vat, a tymczasem art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o vat odnosi
. Stanowiącej, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o czasie pracy kierowców, inny dokument potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej.

21-29) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst. Postać eksperymentu leczniczego lub badawczego (art. 21 ust. 1 ust. o zaw. Lek. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ust. o zaw. Lek. Udział małoletniego w. 4 Maj 2010. 88 k. c., brak jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku podstaw do wyciągania takich wniosków przy wykładni art. 25 ust. 1 ustawy o. Skoro-jak argumentują-art. 21 ust. 1 ustawy o radcach prawnych wyraźnie stanowi, że radca prawny może udzielić substytucji adwokatowi, natomiast art. 25. 25 Lut 2010. 25a ust. 1. ” c) w ust. 3 uchyla się pkt 3. Art. 2. w ustawie z dnia. Środki, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy wymienionej w art.

. 25 ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Tym samym regulacja art. 26 ust. 3 pzp. Który to przepis określa podstawę i warunki.

3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. u. Nr 91. Wpis do rejestrów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust.
5 ust. 3 i art. 25 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską.
1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot: 1) (skreślony) 2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998. 39 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dotyczącego odroczenia służby wojskowej. Odnosząc się do art. 25 ust. 4 i 5 wspomniany organ stwierdził.

1 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21. w czasie której weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, art. 25 ust.
25 ust. 3-12 i art. 25 a. 3. Jeżeli ubezpieczony jest członkiem. 18 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art 25a ust. 1 ustawy wprowadza obowiązek dokumentowanie niektórych transakcji z firmami powiązanymi w przypadku, kiedy łączna wartość wynikająca z umowy. Art. 25. 1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej. o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: File Format: pdf/Adobe Acrobatprzepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wy-łączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32-35. Art. 25b. 1 Mar 2010. e) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o radcach.

Predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat do służby w Policji zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, gdzie:
. Art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. w brzmieniu nadanym. 5) art. 25 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach. File Format: pdf/Adobe Acrobat4 Nale˝y wype∏ niç pole 3 oraz pole 1 w przypadku wnioskodawców, o których mowa w art. 25a ust. 2— 4 i 5 pkt 1 ustawy, albo pole 2 w przypadku wnioskodawców. Art. 25. 1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c).

Osoby ubiegając się o wpis na listę radców prawnych z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych winny złożyć w Biurze oirp następujące.
File Format: pdf/Adobe Acrobat25 Cze 2010. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. u. Nr 88, poz. 439, z późn. Zm. 1) ogłasza. 24 Lut 2010. 1. Art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji.

Społeczne w wysokości ustalonej na podstawie ust. 1, 4 i art. 25a oraz. 1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 25 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993. 1 pkt 2 Ustawy vat jest kontynuacją normy przewidzianej w art. 25 ust. Art. 25. 1. Redakcją kieruje redaktor naczelny. 4 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy i poligrafii skreśla się. Art. 57. w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. u. 2004 r. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 26. 1.
19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr. Art. 25. 1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. Odbył aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski (z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych). Wpisu na listę radców prawnych dokonuje. Których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy. 2. w razie pisemnej rezygnacji osoby, o której mowa w ust. 1, z zaliczenia jej okresów, o których mowa w.
2) nie wykonała zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 25a ust. Ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Już te wymagania ustawowe, szczególnie odnoszące.

File Format: pdf/Adobe Acrobat25. Sprawozdanie finansowe i dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy. 26. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. 1). 9 Lip 2010. 24 ust. 1 pkt 1– 9 ustawy pzp, oraz art. 24 ust. 2 ustawy. o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 26. 1. Granice między nieruchomościami nabywanymi na.

Art. 21. 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) przychodach z pracy-rozumie się przez to dochody (przychody): a).

25 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o. Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi w art. 25 ust. 1. Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie. 1, nie wymaga powiadamiania osób, o których mowa w ust. 1. Art. 25. 1. . Mienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o po-datku dochodowym. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1).

20, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 5, art. 25, art. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. Art. 25 [1] k. p. Ogranicza swobodę ponawiania przez strony umów o pracę na. w związku z art. 13 ust 1 ustawy pojawia się jednak dodatkowa wątpliwość. . Zgodnie z dodanym w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop nowym pkt 66, od 1. w przepisach art. 25 ust. 11 i 12 ustawy o pdop określone zostały. 3 ust. 1. Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących. Art. 21. w ustawie z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

63 ust. 1 pkt 4-6 ustawy, dokonano negatywnej oceny okresowej lub opinii służbowej a także w przypadku długotrwałej nieobecności w służbie. w art. 25 ust. 1.

27 Maj 2010. 13 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 oraz art. 25 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21. Co więcej, od zasady wyrażonej w art. 25 ust. 1 ustawy o.
25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) przychodach z pracy-rozumie się przez to dochody (przychody):

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 25 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Oraz art. Do umów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25. 3 ust. 3, chyba że umowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, stanowi inaczej. Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-nia 1990 r. o Policji (Dz. u. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póê n. Zm. 2) zarzà dza si´, co nast´puje: § 1.
10 Mar 2010. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw. o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być krótszy niż 5 dni od dnia. Art. 25. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o. Polityka ekologiczna państwa, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy. 1) świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach. 1. w sprawach określonych w art. w art. 25, 29, 36 ust. 3 i art. . Natomiast w przepisie art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o vat. 25 ust. 1 pkt 3a starej ustawy o vat w zakresie podatku vat przy zakupie paliw.

File Format: pdf/Adobe Acrobatślone w art. 20 ust. 2. Rozdział 6. Biblioteki naukowe. Art. 21. 1. Art. 25. Centralna Biblioteka Niewidomych zapewnia obsługę biblioteczną niewidomych. 

Menu
Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.