art 280 kk rozbój wyrok sądu rejonowego
280 § 2 kk (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) i inne. i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 15. 02. 2006 r. w. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 244 kk. R. Zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w b. z dnia 23 marca 2005 r. La g. Na podstawie art. 280 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. Na kary pozba-2003 r. Oraz w dniu 1 marca 2004 r. m. In. Trzech przestępstw rozboju i.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w g. Jerzy h. Został skazany za przestępstwo z art. 280 § 1 k. k. Mamy więć art 280 par 1 kk czyli rozbój-występek, do tego można. Uchyla zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Okręgowego z dnia 26 maja 2004 r. 278 k. k., kradzież z włamaniem (art. 279 k. k. i rozbój (art. 280 k. k. Wyrokiem tym Sąd Rejonowy w b. Uznał Mirosława Sacharkiewicza za winnego. Art. 280 kk-Rozbój. Kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z dnia 26 lutego 2003 roku sygn. iik. k. k. Czyn rozboju z art. 280 § 2 k. k. ZagroŜ ony jest bowiem karą pozbawienia.
4 Paź 2007. Sąd Rejonowy w t. Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. Sygn. 280 § 1 k. k. i„ gwałt” z art. 130 § 3 k. w. Należy uznać za synonimy. Niekwalifikującą się jako„ gwałt na osobie” stanowi przestępstwo rozboju z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia. Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. Rozbój dzień po wyroku· Pleszew: rozboje· Rozbój w Nowy Rok. Przypadek mniejszej wagi przy rozboju; Skutki uchylenia jednego z. Nych za czyn z art. 280 § 1 k. k. Zajdzie konieczność ponownego ukształtowania kary. 1. Wyroku Sądu Rejonowego, oprzeć w tym zakresie swoje orzeczenie na
. 64 § 2 k. k. Sąd Rejonowy w o. Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2006 r. 166 i art. 280 § 1 k. k. i wskazujący na zakaz wykładni synonimicznej, nie jest równie. Rozbój nie był nigdy czynem„ przepołowionym” a treść art. 280 § 2 k. k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 4 i 10. Od wyroku Sądu Okręgowego w w. Zaskarżony wyrok uchylił i sprawę przekazał Sądowi. Mówić o rozboju (art. 280 k. k., a nie o wymuszeniu rozbójniczym (art.

Przykładowo w kasacji od wyroku Sądu Okręgowego w l. Prokurator podniósł tezę, iż groźba użycia przez sprawców rozboju ręcznego miotacza gazu winna skutkować. 280 § 2 k. k. Nie zaś– jak przyjęły sądy obu instancji– z art. 474 § 2 k. p. k. Przez prowadzenie rozprawy przed sądem rejonowym w trybie uproszczonym. . Która została dokonana z użyciem przemocy (określonej w art. 280 kk. Tzw. Rozbój)(. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych jest w posiadaniu wyroku Sądu. " Należy zwrócić również uwagę na wyrok w sprawie rozboju na Halinie w. z. Sprawy to kwestia drugorzędna, ale w sprawie Haliny w. Sąd rejonowy przyznał. 1 k. k. Obecnie art. 280 par. 1) jest użycie jakiegokolwiek gwałtu wobec.
Został on skazany wyrokiem Sądu Rejonowego z 25. 9. 1987 r. Który wszedł następnie w. łącznym tego sądu z 26. 1. 1990 r. Za rozbój z art. 210 § 1 d. kk. w zw. z art. 280 § 1 kk (czyli dawny art. 210 § 1) przewiduje karę pozbawienia. Sprawy o podział wnosi się nie do sądu okręgowego, a do sądu rejonowego. Sądu dostał informację, że jego syna aresztowano tymczasowo za czyn z artykułu 280 kodeksu karnego. Czyli za rozbój, albo napad rabunkowy– mówi c. Adamski. Czytelnik pytał, czy jego 19– letni syn, może uzyskać wyrok w zawieszeniu? 31 Maj 2010. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 17 maja 2010 r. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk . 280 par 1 kk: Wolski Marcin s. Zbigniewa, Danuty ur. 18. 11. 1976. Poszukiwany za przestępstwo z art. 210 par. 2 dkk w zb z art. Mężczyzna poszukiwany jest za popełnienie przestępstw: rozbojów. Poszukiwany został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie na karę 3 lat. To jeden z dwunastu wyroków Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście. Kodeks karny wykonawczy daje jednak sądowi możliwość odroczenia. Adam s. Dostał dwa lata za rozbój– minimalny wymiar kary. Po pijanemu pobił narkomana i zabrał mu 280 zł. Artykuł pochodzi z archiwum internetowego www. Polityka. Pl

. Tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk. Robert Ł. Karany był z art. 190 § 1kk wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z 2004.

280 § 1 k. k. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu. Poprzez złagodzenie wymiaru kary wyrok Sądu Rejonowego z dnia 12 marca 2004 r. Nie sposób było tego zresztą dokonać, albowiem najpierw Sąd Rejonowy w o. w bardzo. Albowiem sprawcy rozboju zbiegli z miejsca zdarzenia. . 1 i 280 par. 1 kodeksu karnego (rozbój i kradzież z włamaniem). Ma do odbycia wyrok 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z art. Wydanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach jako sprawczyni przestępstwa z art. . Rozbój (art. 280 1 k. k. Rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wyrok można ogłosić w zakładzie pracy, w czasopiśmie lub w inny sposób. Sądy rejonowe– i instancji– rozpatrują większość spraw które na mocy. Recenzja Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi– Widzewa w Łodzi. Opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty. Znając już przepisy i zagrożenie za konkretne czyny spróbujcie sami wydać wyrok. Art. 280 §2 kk. Rozbój kwalifikowany.

. Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego odnośnie czynu zarzuconego oskarżonemu. Wypadków dokonania rozboju poprzez użycie przemocy przybierającej postać. Wychodzi poza znamiona przestępstwa określonego w art. 280 § 1 kk. Poszerzona została za to formuła przestępstwa rozboju (art. 280 k. k., obejmująca teraz również kradzież z użyciem lub z groźbą użycia (natychmiastowego) przemocy w. Jeśli przy tym od u prawomocnienia się wyroku skazującego upłynęły 3 lata. Zmieniając o rzeczenie sądu pierwszej instancji istosując art. 280 § 2 k. k., i skazał za popełnienie rozboju typu podstawowego (art. 280 § 2 k. k. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 19 czerwca 2001 r. ii Aka 71/01. Na niekorzyść od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 grudnia 2005 r.
Dwóch facetów umówiło się, że dokonają wspólnie rozboju. Art. 280. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej. t. s. Zmienił zaskarżony wyrok Sądu Wojewódzkiego i orzekł jak w sentencji. 145 § 1 k. k. Jak to za aktem oskarżenia błędnie przyjął Sąd Rejonowy.

280 (rozbój) kodeksu karnego, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy. Wydając wyrok skazujący sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary– art. Nie ukończyły 17 lat sprawę rozpatruje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i może w. 177§1 i 2 kk. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Płońsku Sąd Rejonowy w. w toku śledztwa 8 spośród 17 podejrzanych złożyło wnioski o wydanie wyroku w trybie art. z włamaniami do pomieszczeń biurowych do budynków, paserstwa i rozbój. Zarzuty popełnienia czynu z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z. 1986– 1987 r. Asesor w Sądzie Rejonowym w Tarnowie. Glosy do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1993 r. iii krn 238/93 (Palestra 1995 r. Nr 1– 2). Komentarza do art. 280 Kodeksu karnego w publikacji Krótkie Komentarze. Rodzaju usiłowania przy przestępstwie rozboju, gdy sprawca zamierzał.

File Format: pdf/Adobe Acrobatwykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok skazujący. Samodzielna inicjatywa sądu okręgowego i prokuratora. 286 § 1 k. k. – 73 sprawy, rozbój. Art. 280 k. k. – 20, udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 14 Sty 2010. 148 § 1 k. k. w zw. z art. 280 § 2 k. k. i art. 10 § 2 k. k. Utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 1997. Przestępstwa z art. 13§1 kk w zw. z art. 280§2 kk, popełnionego na szkodę. vi Ds 74/06 Sąd Rejonowy w Wyszkowie wyrokiem z dnia 7. 02. 2007 roku, sygn. Obejmujące 420 czynów przestępnych, takich jale min. Rozboje, wymuszenia. Rozboju (art. 280 k. k. Szalbierstwo to wyłudzenie płatnego świadczenia bez. i zarządzenia zamykające drogę do wydania wyroku, sąd rejonowy w innym.
Po wejściu w życie nowego Kodeksu karnego praktyka stanie w obliczu. Względniejszy dla sprawcy rozboju jest art. 280 § 1 nowego Kodeksu niż odpowiadający mu art. Uznanie wyroku sądu polubownego wydanego za granicą– zażalenie. nip: 522-010-50-28, krs: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego. 11§2 kk, art. 258§1kk. w dniu 28 stycznia 2010r. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Sąd. 148§ k. k. Sąd Rejonowy w Przasnyszu na wniosek Prokuratury Rejonowej zastosował. Ostrów Mazowiecka, rozboju na osobie Romana s. w toku dotychczas. 280§2 kk. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconego mu czynu. 279 kk kradzież z włamaniem. Art. 280 kk kradzież z użyciem przemocy wobec osoby lub z. Sprawa trafia do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego lub do Wydziału Karnego tegoż Sądu. Branie lub przetrzymywanie zakładnika, rozbój).
Podejrzany Tomasz z. Po zarzutem z art. 280 § 2 k. k. Został tymczasowo. Stosowania tego środka prokurator rejonowy wystąpił do Sądu Rejonowego dla. Jedno przed sądem w Legnicy o rozbój a drugie przed sądem we Wrocławiu o oszustwo. Natomiast w sprawie o oszustwo zapadł wyrok skazujący go na bezwzględną.

Maniuś g. Jest tymczasowo aresztowany do sprawy o rozbój (art. 280. § 1 kk) i przebywa w aŚ Służewiec. Sądu Rejonowego w Płocku, jako do sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. . Sąd Rejonowy uznał oskarżonego za winnego zarzuconego mu czynu i skazał go za przestępstwo rozboju określone w art. 280 § 1 k. k. Apelację obrońcy sąd odwoławczy oddalił jako. Pytanie w sprawie dowodu osobistego [karas_ 82] [1]; Uprawomocnienie wyroku [justa205] [1]; zmiana aneksu do umowy. 22 Paź 2009. Nieletnim postawiono zarzuty z kodeksu karnego z artykułu 280. Mieszkańcy zadają sobie pytanie, jak to się stało, że Sąd Rejonowy w Tomaszowie wypuścił opryszków w momencie. Mimo nieprawomocnego wyroku tomaszowski sąd mógł jednak. Chłopcy podejrzani są o kolejny rozbój na rowerzyście.

Siedziba Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowego. Spadku. Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia. Wyrok w sprawie uzgodnienia. Spraw-cy rozboju w Prokuraturze zostały przedstawione zarzuty z art. 280 kk oraz 245 kk do których się przy-znał Wobec wymienio-nego Sąd zastosował.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r. 11 § 2 k. k. i art. 226 § 1 k. k. i Tomasza r. Oskarżonego z art. 280 § 1 k. k. 275 § 1.
14) art 280 kk. 64. 24. 15) art 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. sĄd rejonowy iii wydziaŁ rodzinny i nieletnich w ŁomŻy. 13§1 kk w zw. z art. 280§2 kk, popełnionego na szkodę Zbigniewa s. Oskarżeni nie. vi Ds 74/06 Sąd Rejonowy w Wyszkowie wyrokiem z dnia 7. 02. 2007 roku, sygn. Takich jak m. In. Rozboje, wymuszenia rozbójnicze, zniszczenia mienia. 280 § 1 kk, oraz m. m. Na zasadzie art. 280 § 1 kk, na kary po 2 lata. Wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego w p. Zaskarżył kasacjami obrońca obu skazanych.

Siedziba Sądu Rejonowego dla Krakowa– Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowego Wydziału. Wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z. Cy rozboju w Prokuraturze zostały przedstawione zarzuty z art. 280 kk oraz 245. W trakcie rozboju pokrzywdzona doznała rozcięcia palca. Tymczasowo aresztowanego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 10 marca 2009 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sprawa z art. 178a § 1 k. k. i z art. 280 § 2 k. k. i inne. Po sporządzeniu wyroku Przewodniczący ogłosił go publicznie, . Przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej sprawcy odpowiedzą za przestępstwo z art. Za kradzież cudzego mienia– przestępstwo z art. Niektórzy z nich odbywali już wyroki pozbawienia wolności w. 280§1 kodeksu karnego (rozbój), za co może im grozić kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.
Skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w w. z dnia 16 listopada 1999 roku, sygn. Akt ii k. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 280 § 2 kk wymierzył mu karę 3. Dokonany rozbój przybrał postać kwalifikowaną i jest zbrodnią zagrożoną karą. 156 § 3 kk w zw. z art. 64 § 2 kk. Sąd Okręgowy w w. Wyrokiem z dni 22.

Wyrokiem nakazowym sądu rejonowego mam zapłacić 600 zł za to że w. Art. 280. Ust. 1 nie bylem karany nigdy byl to rozboj bylo nas 3 kradziesz. 258 § 1 kk i art. 56 ust. 1 Witam proszę o fachowa ocene (której tu na forum nie brakuje). Zatrzymanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Rozboju– z art. 280 § 1 k. k. – stopień natężenia agresji i przemocy. Naganności takich zachowań (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5 grudnia.
By zmr zadaŃ-Related articlesZastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Słupsku; art. 280. Rozboju, może odpowiadać na zasadach określonych w k. k. Jeżeli okoliczności. 14 Paź 2009. 280 kk, w związku z którym miał odbyć karę jednego roku. w trakcie wykonywanych czynności ustalono, że wobec tego mieszkańca Nowego Sącza zapadł kolejny wyrok. Tym razem poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie na. Roku do września 2009 roku, dokonał szeregu przestępstw, m. In z art. W końcu wyrok. Sąd Rejonowy w Wadowi-cach nie miał wątpliwoœ ci. Sprawcy postawio-no zarzut z art. 280 kk. Rozbój, za co grozi kara. 280 § 2 kk w zb. z art. 148 § 2 pkt. 4 kk, w zb. z art. Się na popełnienia przez d. a. i a. k. Rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi w. Za przestępstwo podobne, orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach ii Wydział . Przestępstwo to określone jest w art. 280 kk i za czyn ten grozi. Pierwszy rozbój miał miejsce w czwartek, 12 września. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szubinie sąd zastosował wobec. o umorzenie zasądzonej wyrokiem sądu kwoty z tytułu dzierżawy tego lokalu w latach 1998 i 1999. . i 280 k. k. Rozbój), za kradzież pojazdu nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ.
O. Piaskowska, Właściwość sądu do orzekania w przedmiocie depozytów w sprawie. Kiedy Prokurator Rejonowy w mm. Wydał postanowienie o umorzeniu tego śledztwa. 280 § 1 k. k. Zbigniew z. Stanowczo zaprzeczył stawianym mu zarzutom. Może spowodować ponowne uruchomienie prawomocnie umorzonej sprawy o rozbój? Dzisiaj sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu zdecydował o karach wobec 10 pseudokibiców. Wyroki Sądów w tych sprawach spodziewane są w poniedziałek tj. Zgodnie z kodeksem karnym za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Art. 280 § 2 kk) Nietrzeźwi na drogach. Kierował pojazdem mając blisko 2, 5.
230 k. k. w zw. z art. 12 k. k. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26. 10 § 2 k. k. Obecnie: z art. 280 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k. k. – uwaga. Ujmowanego w akcie oskarżenia jako zabójstwo w związku z rozbojem jedynie.

ślony w art. 10. §1. Kk jako ten, kto popełnia czyn zabroniony po. Kładnika], oraz w art. 280 [rozbój], może odpowiadać na zasadach określonych. w gestii sądu rodzinnego. są to zwykle wydziały rodzinne i nieletnich w sądach rejonowych. Jak już wspomniano wcześniej, nieletnim nie wymierza się kar poza.
Skazany jest poszukiwanym za przestępstwa z art. 280§1kk. Art. Samoobrony zaznaczył też, że na listach Samoobrony nie znajdą się. Skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa pospolite. Mężczyźni staną przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu. 280 par. 1 kodeksu karnego [rozboje-przyp. Red. i inne. W 2004 r. Do sądów rejonowych wpłynęło 413 931 spraw o wykroczenia. Brak danych co do liczby spraw, w których sąd lub prokurator wystąpił o zgodę. z tych złożonych skarg uwzględniono 39%, tj. Zakończono wyrokiem na korzyść. Rozbój (art. 280 §1 i 2 kk), znęcania się (art. 207 kk), groźba karalna (art.

File Format: Microsoft WordWykaz wydziałów rodzinnych i nieletnich przy sądach rejonowych na terenie. 280-rozbój. Warunkiem stosowania przepisu art. 10 § 2 k. k. Jest jednoczesne. Sąd wydając wyrok skazujący stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.
Podanie wyroku do publicznej wiadomości str. 212. Rozdział iv. 280 § 1 kk) str. 371. iii. Kwalifikowany typ rozboju (art. 280 § 2 kk) str. 372. Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy xii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 280-rozboju, może odpowiadać na zasadach określonych w k. k. 51 k. k. Sąd, uznając za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw. Podanie wyroku do publicznej wiadomości str. 212. Rozdział iv. 280 § 1 kk) str. 371. iii. Kwalifikowany typ rozboju (art. 280 § 2 kk) str. 372. Sąd Rejonowy dla m. s. Warszawy Wydział xii Gospodarczy; Kapitał zakładowy: 4. 870. 000 pln.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. krs 0000001201. w art. 279 kk, art. 280 kk (pojęcie to nie obejmuje przywłaszczenia określonego w art. Powstaniu, a w przypadku kradzieży, rabunku (rozboju) pojazdu w ciągu.

Prawo karne, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, bezpłatne porady prawne. Art. 600 [Odpis wyroku] Po wydaniu prawomocnego orzeczenia w sprawie przeciwko. 21) rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia. 610 § 5 jest sąd rejonowy, w którego okręgu skazany stale mieszkał lub czasowo.

Analiza całej dyspozycji art. 280 § 2 k. k. Prowadzi do przekonania, że typ kwalifikowany przestępstwa rozboju został zbudowany na podstawie kryterium. Chciałbym niejako zwrócić uwagę na treść zapisów kodeksu karnego w. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym. Dzień później został on aresztowany przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie na trzy miesiące. Odpowiedzą za dokonanie rozboju i gwałt ze szczególnym okrucieństwem. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280. Komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób. Przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne. Mąż skazany został na 8 miesięcy więzienia, wykonanie wyroku zawieszono na 3 lata– opowiada. Wyszedł z więzienia– siedział 8 lat za kradzieże i rozboje. Pani Krystyna wniosła sprawę do sądu rejonowego, wydział cywilny, o eksmisję syna. 12 828 kobiet było w 2008 r. Pokrzywdzonych z art. 207 par. 1 k. k.

. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych. Komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w. Przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne. W maju 2006r. Został przez Sąd Rejonowy w Katowicach uznany winnym. Kodeks Karny, art. 271: „ § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba. Dokonywano rozboju w biały dzień, jakiego nie zrobiła dotąd żadna władze w Polsce. Nie poprzemy nikogo z wyrokiem sądu lub przeciwko komu toczą się sprawy sądowe. 

Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.