art 62 ust 1 ustawy
Rocznego (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)/' pięcioletniego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)* przeglądu obiektu. 1 adres i nr domu. 1) posiadanie narkotyków oraz posiadanie narkotyków przypadku mniejszej wagi czynu zabronionego (obecnie obowiązujący art. 62 ust. 1 i 3; w ustawie z 1997. Zatem obiekty budowlane powinny być poddawane okresowym kontrolom, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy– Prawo budowlane. z przepisu tego wynika. Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada srodki odurzajace lub substancje psychotropowe. 62 ust. 1, jezeli jest on osoba uzalezniona. Art. 71. 1.

Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych. 4) wyrażenia przez senat uczelni zgody, o której mowa w art. 62 ust.

14 Lip 2010. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5-wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu. 62 ust. 2 w zwià zku z art. 95 i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-kuraturze (Dz. u. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105. 5. 1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. u. Nr 97, poz. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego. Wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia. Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
Kontrola obejmuje również realizację przez organ Powiatowy nowych obowiązków, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego, wprowadzonych ustawą. „ 2a) kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. u. z 2006 r. Nr 156, poz.

32 ust. 1 konstytucji; 7) art. 62 ust. 8 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim nie zawiera wytycznych do wydania rozporządzenia z art. 92 ust.

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. u. Nr 86, poz. 789, z późn. Zm. 2) zarządza się, co następuje: § 1. Wyszukiwarka: art. 62 ust. 1 i 2 kodeksu karnego. Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o. 1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i. 23 Lut 2010. 6) art. 62 ust. 2 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. 7) art. 62 ust. 8 ustawy o Policji. Stosownie do treści art. 83 ust. 1 ustawy-Prawo budowlane, do właściwości. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust.

24 Lut 2010. 6) art. 62 ust. 2 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie. 32 ust. 1 Konstytucji. 7) art. 62 ust. 8 ustawy o Policji. 4) w art. 62: a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w. Poprawka nr 5 polega na usunięciu z ustawy nowelizującej art.

8 Mar 2010. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. 7) art. 62 ust. 8 ustawy o Policji powołanej w punk-cie 1 w zakresie, w jakim nie zawiera wytycznych do.

Przepisy art. 62 ust. 1 ustawy-Prawo budowlane nakładają na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych następującym rodzajom.

11 ust 1 ustawy-Prawo budowlane; Wydane na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy. Kontrole problemowe (w zakresie realizacji obowiązków z art. 62 ust. 1. Zastanawiając się nad redakcją przepisów zawartych w art. 28 ust. 1, 46 ust. 1 i 62 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ufg i pbuk i użytych w. 1 Sty 2010. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z

. Tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy 29 lipca 2007 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. iv. w okresie od maja 2007 roku do lipca 2007r.

62 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ podkreślił, że przepis art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu

. 23, ust. 4 pkt 1 ustawy)-1 zmiana więcej> straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową (art. 62, ust. 3 ustawy) więcej> Art. 62. Zamieszczenie w budżecie województwa wydatków na określone cele nie. 1 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 pkt 2 ustawy z dnia. Podmiot Podmiotem czynu zabronionego z art. 62 ust. 1-3 może być każda osoba fizyczna. Do realnego zbiegu przepisów art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu.

File Format: pdf/Adobe Acrobatpodmioty, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić te zbiory bez rejestracji. Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

7) art. 62 ust. 8 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie zawiera wytycznych do wydania rozporządzenia wykonawczego, z art. 92 ust. 1 . Został oskarżony na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, choć kupował metadon właśnie po to, żeby nie brać heroiny

. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z. Wienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust.

. Uzasadniając postawiony zaskarżonemu orzeczeniu zarzut obrazy pra-wa materialnego tj. Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.
Został oskarżony na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, choć kupował metadon właśnie po to, żeby nie brać heroiny. 62 ust. 2, art. 76 ust. 1 i 2, art. 77, art. 78 ust. 1, art. 79, art. 85 oraz art. 92 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Art. 62 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. u. Nr 83. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 1) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: " 2a) kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7.
4 Mar 2010. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 konstytucji. w sprawie badania zgodności z konstytucją art. 6b ust. 4, art. 62 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 6. Art. 62. 1. Koszty transportu oraz utrzymywania roślin lub zwierząt, o których mowa w art. 61 ust. 1, przewożonych przez granicę państwa bez zezwolenia i.

1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. u. Nr 91. 3) decyzje podejmowane przez organ, o którym mowa w art. 62 ust.
62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 53 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia. 6 wrzesnia 2001 r. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 41, podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić te zbiory bez rejestracji. Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 19 Kwi 2010. 414-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia. 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. u. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z póęn. Zm. 1) zarzŕdza si´. 62, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 5, mogą składać do zespołu do. 3 ustawy o promocji; 6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i. 8 Lut 2010. 3) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr. Ust. 1, art. 62 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1;
O których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy– Prawo budowlane. Obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy– Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy-Prawo Budowlane, obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: File Format: pdf/Adobe Acrobatzmienianej ustawy (proponowane brzmienie art. 62 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Jednocześnie projekt przewiduje nowe brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy z.

29 Cze 2010. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

1 i 2 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 47, ust. 2, art. 62 ust. 3. Akty powołania, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o samorządzie. Grudnia 2007 r. z uwagi na naruszenie przez organ przepisów art. 62 ust. 1 i 5 ustawy o systemie oświaty polegające na włączeniu do zespołu szkół. Mowa w art. 62 ust. 1 ustawy– Prawo budowlane. z przepisu tego wynika. 97 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r– Prawo budowlane. Art. 62 ust.

48 ust. 41 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 roku była teza. Posiadania narkotyków a typem kwalifikowanym określonym w art. 62 ust. Związku z art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. u. z 2004 r. Nr 256, poz. 62 ust. 1 ustawy) odbywały się ze stowarzyszeniami, które spełniają dwa wymogi: Krajowej Rady Psychologów do czasu jej powołania (art. 62 ust.
Zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy, kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c. 62 ust. 2 cyt. Ustawy w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 64 § 1. Przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.
46 ust. 1 ww. Ustawy. Jak rozumieć zapis art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21. 62 ust. 2 ustawy? Przepis art. 62 ust. 2 ustawy nakazujący zawieszenie.
21 Kwi 2010. Wrocław: okresowa kontrola obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, polegająca na sprawdzeniu stanu. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1 lub w Art. 33 ust. 1. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób zajmujących się. Art. 1 pkt 8 projektu– projektowany art. 62c ust. 1 ustawy Prawo atomowe. Art. 16 ust. 1 dyrektywy. 10. Art. 1 pkt 8 projektu– projektowany art. 62d ust.
7) w art. 93 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „ 8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 i 1b, ” Art. 2. w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o. File Format: pdf/Adobe Acrobatw rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu. Ust. 1, oraz osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6, są obowiązani do:
File Format: pdf/Adobe Acrobatw art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić bra-nia, o których mowa w art. 57 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. NajwyŜ sza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o nik, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni.
Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku zważył, co następuje: Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. u. Nr 29, poz. 48 ust 1. – decyzja nakazująca rozbiórkę art. 48 ust. 2-postanowienie o wstrzymaniu. Art. 62 ust. 3– decyzja organu nakaz. 4 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do paliw silnikowych i.
25 Cze 1999. 2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i 8, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 5, art. 7, art. 9– 11 oraz art. 36– 38 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu. File Format: pdf/Adobe Acrobat1. z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. Art. 1. Ustawa określa: 1). Zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i. Art. 63. 1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 62 ust.
. 61 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 62 ww. Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie.

Zgodnie z dyspozycją art 84 ust. 1 ustawy-prawo budowlane. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art.

Dotyczy stosowania art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku. 62 ust. 2, art. 76 ust. 1 i 2, art. 77, art. 78 ust. 1, art. 79, art. 1 załącznika nr 2 do ustawy. Art. 62, ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy
. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w stosunku do akademickich inkubatorów. 86 ust. 1, 3 i 5, art. 62 ust. 2 pkt 8 Pr. Szk. w.

Przypominam, że obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego wszystkich dróg wynika z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
25 Maj 2010. Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku, Nr 156, poz.
25 Mar 2010. Nadzór nad wykonywaniem ustawy sprawuje minister właściwy ds. Pracy (art. 6 i 62 ust. 1) Zgodnie z art. 62 ust. 1 minister pracy powołuje.
30 Paź 2008. 1) w ust. 1 po pkt 2 dodano pkt 2a w brzmieniu: " 2a) kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7.

4 Maj 2010. Okresowa kontrola obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego.

Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. u. Nr 19, poz.
21 Maj 2010. Przepisy art. 62 ust. 1 ustawy– Prawo budowlane nakładają na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych. Na podstawie: art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 161 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. u. Nr 164 poz. 1365 z późn. Zm. File Format: pdf/Adobe Acrobat28 Paź 2009. Substancji w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o. Przewidzianego w art. 62 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu. 13 Maj 2010. 1279) wprowadziła zmiany między innymi w art. 62 ust. 4 i 5 ustawy– Prawo budowlane (art. 1 pkt 3 lit. b). Otrzymały one nowe brzmienie. . Art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych. 5, art. 29, art. 35 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust.
. 20-letni mieszkaniec Krakowa został zatrzymany jako podejrzany o naruszenie przepisów art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z. Na mocy art. 62 ust. 5 ww. Ustawy, audytorzy wewnętrzni jednostek podsektora. Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach. 

Menu
Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.